Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Studium → Magisterské studium → Diplomové práce → Diplomové práce 2019/2020
iduzel: 50503
idvazba: 57418
šablona: stranka
čas: 31.1.2023 08:06:39
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 50503
idvazba: 57418
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 50503
path: 8548/15102/15103/15106/15269/15457/37727/50503
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled obhájených diplomových prací 2019/2020

Obor Kvalita a bezpečnost potravin (KBPN)

Student Název česky Název anglicky Vedoucí DP
Bačinová Tereza Kritické zhodnocení vlivu teploty na biologicky aktivní složky konopí a produktů na jeho bázi Critical assessment of temperature impact on biologically active components of Cannabis and products thereof prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Bauerová Kamila Stanovení sladidel a konzervačních látek v potravinách s využitím hmotnostní spektrometrie Determination of sweeteners and preservatives in foodstuffs using mass spectrometry doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
Bechyňská Kamila Lipidomická analýza jako nástroj pro komplexní popis atherosklerotických plátů Lipidomic analysis as a tool for a comprehensive description of atherosclerotic plaques prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Brabenec Ondřej Toxické alkaloidy v potravním řetězci Toxic alkaloids in the food chain Ing. Zbyněk Džuman, Ph.D.
Černohousová Monika Oxidační stabilita olejů při fritování hranolků Oxidative stability of oils during frying French fries doc. Dr. Ing. Marek Doležal
Filatova Maria Studium těkavých složek alkoholických nápojů technikou plynové chromatografie ve spojení s vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií Study of volatile components in alcoholic beverages by gas chromatography coupled to high resolution mass spectrometry Ing. Michal Stupák, Ph.D.
Fritschová Gabriela Charakterizace profilů těkavých sloučenin u potravinářských produktů získaných různými technologiemi Characterization of profiles of volatiles in food products obtained by alternative technologies Ing. Michal Stupák, Ph.D.
Hakenová Martina Stanovení a charakterizace kovových nanočástic v potravinách analýzou jednotlivých částic technikou ICP-MS Determination and characterization of metallic nanoparticles in foodstuffs using single-particle ICP-MS analysis prof. Dr. Ing. Richard Koplík
Hronová Kristýna Vliv technologického zpracování ječmene a sladu na hladiny přítomných mykotoxinů Influence of technological processing of barley and malt on concentrations of present mycotoxins Ing. Zbyněk Džuman, Ph.D.
Jedlička Jiří Hodnocení senzorických vlastností a složení vybraných druhů koření Evaluation of sensory characteristics and composition of selected spices doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská
Kadlec Václav Komplexní hodnocení odrůdové autenticity vín a vlivu vybraných parametrů na jejich jakost Comprehensive evaluation of wines varietal authenticity and an impact of selected parameters on their quality prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Kharoshka Aliaksandra  Vývoj multidetekční metody pro sledování přídatných látek v potravinách pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie Development of a multidetection method for the monitoring of food additives by tandem mass spectrometry doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
Klinská Tereza Optimalizace analytické strategie pro stanovení profilu mastných kyselin v řasách Optimization of the analytical strategy for determination of fatty acids´ profile in algae Ing. Jana Kohoutková, Ph.D.
Komárková Anežka Ověření autenticity vína na základě sledování reziduí pesticidů a jejich degradačních produktů Verification of vine authenticity based on the monitoring of pesticide residues and their degradation products Ing. Kateřina Maštovská, Ph.D.
Kotrbatá Pavlína Implementace multidetekční metody pro stanovení vitaminů a dalších esenciálních složek potravin Implementation of a multidetection method for the determination of vitamins and other essential food ingredients Ing. Lucie Drábová, Ph.D.
Kouřimský Tomáš Vývoj metody pro simultánní stanovení různých esterů MCPD a studium jejich prekurzorů v palmovém tuku Development of a method for simultaneous determination of various MCPD esters and study of their precursors in palm fat Ing. Vojtěch Hrbek, Ph.D.
Kovandová Tereza Polychlorované naftaleny - ´nové´ kontaminanty v potravinách a v prostředí člověka (biologické vzorky) Polychlorinated naphthalenes, new contaminants in food and human environment doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. 
Lampová Barbora Vývoj metody pro stanovení minerálních olejů v potravinách Development of a method for the determination of mineral oils in food doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. 
Nakonechna Kristina Kinetika degradace glycidylesterů mastných kyselin v rostlinných olejích Kinetics of degradation of glycidyl esters of fatty acids in vegetable oils Ing. Vojtech Ilko, Ph.D.
Pavelková Petra Vývoj metody pro identifikaci zahušťovadel v potravinách Development of a method for the identification of thickeners in foodstuffs doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
Pešatová Tereza Dietologické hodnocení surovin a výrobků pro bezlepkovou dietu Dietetic evaluation of materials and products for gluten-free diet doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
Růžičková Markéta Dieta při deficitu disacharidáz Diet with disaccharidase deficiency doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
Šatek Martin Zhodnocení zátěže člověka polycyklickými aromatickými uhlovodíky na základě analýzy biomarkerů v biologických vzorcích The assessment of human exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons through the analysis of their metabolites in biological samples doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. 
Šebelová Kateřina Charakterizace odrůd máku na základě profilů opiových alkaloidů a dalších metabolitů Characterization of poppy varieties based on profiles of opium alkaloids and other metabolites prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
Štefková Veronika Nepřímé metody analýzy konjugovaných mykotoxinů v ječmeni a ječných produktech Indirect methods for analysis of conjugated mycotoxins in barley and products thereof doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.
Táborský Ondřej Aplikace vybraných instrumentálních metod pro charakterizaci potravinářských produktů Application of selected instrumental methods for the characterization of food products prof. Dr. Ing. Jan Poustka
Turnerová Denisa Zhodnocení expozice populace ČR chlorovaným parafinům na základě jejich hladin v biologických vzorcích Assessment of exposure of the Czech population to chlorinated paraffins based on their levels in biological samples doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. 
Zadražilová Barbora Optimalizace analytických postupů pro multireziduální analýzu pesticidů a jejich metabolitů v potravinách rostlinného původu Optimization of analytical procedures for multi-residue analysis of pesticides and their metabolites in food of plant origin Ing. Lucie Drábová, Ph.D.
Ziegelbauerová Alena Biomonitoring perfluoralkylovaných sloučenin v populaci České republiky Biomonitoring of perfluoroalkylated substances in pupulation of the Czech Republic Ing. Darina Dvořáková, Ph.D.
Zrníková Lenka Analýza organofosfátových retardérů hoření a jejich významných metabolitů v biologických vzorcích The analysis of organophosphate flame retardants and their major metabolites in biological samples Ing. Darina Dvořáková, Ph.D.

 

Obor Forenzní biologická analýza (FABI)

 

Student Název česky Název anglicky Vedoucí
Bártová Tereza Strategie pro analýzu nových kontaminantů v ovzduší Strategy for analysis of new contaminants in air doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. 
Ploužková Tereza Racemizace aminokyselin v potravinách ve vztahu k historii zpracování vzorku Racemisation of amino acids in foods in relation to sample processing Ing. Vojtech Ilko, Ph.D.
Pravdíková Nikola Vlasy jako materiál pro hodnocení expozice člověka různým chemickým sloučeninám Hair as a material for human exposure assessment to various chemicals Ing. Darina Dvořáková, Ph.D.
Spustová Kristína Detekce přítomnosti THC v přípravcích z konopí (masti, krémy) s pomocí techniky SFC-HRMS Detection of THC presence in hemp products (ointments, creams) using the SFC-HRMS technique Ing. Vojtěch Hrbek, Ph.D.
Vachtlová Martina Využití infračervené spektrometrie k ověření autenticity rostlinných olejů The use of infrared spectrometry for authentication of plant oils prof. Dr. Ing. Jan Poustka
Aktualizováno: 12.10.2020 06:47, Autor: Martina Vlčková


VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi