Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Studium → Magisterské studium → Diplomové práce → Diplomové práce 2017/2018
iduzel: 40447
idvazba: 43205
šablona: stranka
čas: 31.1.2023 07:37:36
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 40447
idvazba: 43205
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 40447
path: 8548/15102/15103/15106/15269/15457/37727/40447
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled obhájených diplomových prací 2017/2018

Obor Kvalita a bezpečnost potravin (KBPN)

 

Student  Název česky Název anglicky Vedoucí DP
Borbášová Tímea Obsah hlavních živin a zastoupení mastných kyselin v tukové složce vybraných druhů ryb a výrobků z ryb The content of main nutrients and composition of fatty acids in the lipid fraction of selected fish species and fish based products RNDr. Monika Cahová Ph.D.
Bumbová Aneta Využití kapalinové chromatografie a vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie při hodnocení kvality a bezpečnosti potravin a krmiv Application of liquid chromatography coupled with high resolution mass spectrometry in food quality and safety assessment Ing. Zbyněk Džuman, Ph.D.
Debřičková Anna Bioprospekce vybraných přírodních surovin Bioprospection of selected natural materials prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Dušičková Barbora Změny vybraných přírodních toxinů v průběhu zpracování potravin Changes of selected natural toxins during food production doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.
Fleglová Anna Srovnávací studie sacharidových sladidel v nealkoholických nápojích Comparative study of saccharide-based sweeteners in soft drinks doc. Dr. Ing. Karel Cejpek
Hájková Dana Optimalizace multidetekční metody pro analýzu reziduí pesticidů v rostlinných materiálech Optimization of multi-detection method for analysis of pesticide residues in food Ing. Lucie Drábová, Ph.D.
Hrůšová Petra Nutriční hodnocení potravinářských výrobků se ztuženými tuky Nutritional evaluation of food products with hardened fats doc. Dr. Ing. Marek Doležal
Chytilová Lucie Monitoring procesních kontaminantů při tepelných úpravách potravin Monitoring of processing contaminants in foodstuffs during their thermal treatments prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Jeřábková Miroslava Organofosforové sloučeniny v prostředí člověka  Organophosphorus compounds in human environment doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. 
Joachimsthalová Ingrid Zhodnocení dietární expozice člověka organickými kontaminanty Assessment of human dietary exposure to organic contaminants doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Krátký František Využití superkritické fluidní chromatografie pro analýzu biotických matric Application of supercritical fluid chromatography in analysis of biotic matrices Ing. Monika Tomaniová, Ph.D.
Nohynková Klára Pekařské výrobky s nutričně výhodným složením tuku Bakery products with a nutritionally beneficial fat composition doc. Dr. Ing. Marek Doležal
Pávková Tereza Vliv zpracování a skladování na obsah biologicky aktivních sloučenin v zelenině Impact of processing and storage on the content of biologically active compounds in vegetables doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
Průšová Nela Hodnocení kvality tukové složky potravinových surovin a produktů jejich zpracování Assessment of quality of lipid component in food raw materials and food products Ing. Vojtěch Hrbek, Ph.D.
Pupáková Dominika Těkavé složky metabolomu konopí a výrobků na jeho bázi Volatile metabolome components of hemp and products thereof prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Richterová Kamila Využití QDa detektoru pro stanovení aditivních látek v potravinách Application of a QDa detector for the determination of food additives doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
Sihlovcová Michaela Vývoj metody pro stanovení residuí pesticidů v potravinách Development of method for the determination of pesticide residues in food Ing. Marie Suchanová, Ph.D.
Stašák Alan Fenoly v houbách: obsah a vlastnosti Phenols in the mushrooms: the content and properties Ing. František Pudil CSc.
Suchá Jitka Kritické zhodnocení pracovních charakteristik hmotnostních analyzátorů používaných při analýze reziduí pesticidů Critical assessment of performance characteristics of mass analyzers employed in analysis of pesticide residues prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Tamášová Radka Vývoj analytické strategie pro zhodnocení spektra cizorodých látek ve vlasech jako bioindikátorové matrici Development of an analytical strategy for the assessment of the spectrum of xenobiotics in hair as a bioindicator matrix Ing. Darina Lanková, Ph.D.
Tomáško Jakub Vývoj nových analytických postupů pro stanovení chlorovaných parafínů v potravinách Development of new analytical procedures for the determination of chlorinated paraffins in food doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Vítková Ivana Metodika stanovení stříbra v potravinách Methodology of silver determination in foodstuffs prof. Dr. Ing. Richard Koplík
Vondrášková Veronika Polycyklické aromatické uhlovodíky v potravinových komoditách s častým výskytem v Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva Polycyclic aromatic hydrocarbons in food commodities with frequent reporting in Rapid alert system for food and feed Ing. Lucie Drábová, Ph.D.
Vrzalová Jana Charakterizace složení tuků a olejů pomocí infračervené spektrometrie, porovnání s dalšími metodami Characterization of fats and oils composition by infrared spectrometry, comparison with other methods prof. Dr. Ing. Jan Poustka
Zápalová Lucie Hodnocení autenticity živočišných produktů Assessment of the animal products quality prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

 

Obor Forenzní biologická analýza (FABI)

Student  Název česky Název anglicky Vedoucí DP
Kotschwarová Jana Screening reziduí pesticidů a jejich metabolitů v rostlinných matricích Screening of pesticide residues and their metabolites in plant matrices Ing. Marie Suchanová, Ph.D.
Králiková Katarína Využití infračervené spektrometrie pro screening psychotropních látek Application of infrared spectrometry for screening of psychotropic compounds prof. Dr. Ing. Jan Poustka
Meissnerová Jana Profilová analýza doplňků stravy pomocí infračervené spektrometrie Profile analysis of dietary supplements using infrared spectrometry prof. Dr. Ing. Jan Poustka
Pařízek Ondřej Hodnocení emisí organických polutantů v ovzduší Assessment of organic pollutants emission in the environment doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.

Aktualizováno: 15.11.2019 07:10, Autor: Martina Vlčková


VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi