Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Studium → Doktorské studium → Disertační práce obhájené
iduzel: 15766
idvazba: 91549
šablona: stranka
čas: 19.7.2024 08:05:24
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 15766
idvazba: 91549
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uapv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/doktorske-studium/15766'
iduzel: 15766
path: 8548/15102/15103/15106/15126/15766
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Disertační práce obhájené na Ústavu

(práce je psána v jazyce, který je v názvu disertační práce zvýrazněn)

Rok Jméno Název disertační práce Školitel
2024 Ing. František Beneš 

Studium biologicky aktivních látek konopí s využitím moderních technik 

Studies of biologically active compounds in Cannabis by means of modern techniques

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2024 Ing. Tomáš Gramblička

Nové analytické postupy pro analýzu organických polutantů v oblasti biomonitoringu

New analytical approaches for analysis of organic pollutants within biomonitoring

prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
2024 Ing. Nela Průšová

Vznik modifikovaných mykotoxinů v průběhu sladařství a pivovarství, objasnění jejich struktury a možnosti jejich minimalizace

Formation of modified mycotoxins during malting and brewing, their structural elucidation and minimization options

doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.
2024 Ing. Jakub Tomáško

Implementace analytických metod pro hodnocení expozice člověka chlorovaným parafínům

Implementation of analytical methods for the assessment of human exposure to chlorinated paraffins

prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
2022 Ing. Michaela Rektorisová

Efektivní strategie odhalování falšování potravin a doplňků stravy

Effective strategies aimed at food fraud detection

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2022 Ing. Klára Navrátilová

Nové, efektivní postupy hodnocení kvality potravin a jejich autentikace

Novel, effective strategies of food quality assessment and authentication

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2022 Ing. Barbora Pohořelá

Nutriční hodnocení rybích výrobků a pokrmů pro celodenní stravu

Nutritional assessment of fish products and meals for total-day diet

doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
2021 Ing. Hana Chmelařová
(roz. Novotná)

Metabolomické profilování jako významný nástroj pro kontrolu kvality a autenticity potravin

Metabolomic profiling as an important tool for food quality and authenticity control

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2021 Ing. Dana Schusterová

Nové strategie pro analýzu residuí pesticidů a jejich metabolitů v potravinách

New strategies for the analysis of pesticide residues and their metabolites in food

prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
2020 Aristeidis Tsagkaris, Ms.C.

Enzymový test pro screening inhibitorů cholinesteráz využívající ´chytrý telefon´

Smartphone-based enzyme assays for cholinesterase inhibitors screening

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2020 Ing. Vít Kosek

Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie jako účinný nástroj pro metabolomické studie

High-resolution mass spectrometry as an efficient tool for metabolomics studies

 

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2020 Ing. Andrea Poláchová

Komplexní hodnocení expozice člověka organickým polutantům

Complex assessment of human exposure to organic pollutants

 

prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
2020 Ing. Aleš Krmela

Studium biologicky aktivních látek v rostlinách a potravních doplňcích

Study of biologically active substances in plants and food supplements

 

doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
2020 Ing. Kamila Hůrková

Vysokorozlišovací hmotností spektrometrie v analýze potravin a životního prostředí

High resolution mass spectrometry in food authenticity

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2019 Ing. Marie Fenclová

Studium biologicky aktivních látek pomocí vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie

Study of biologically active compounds by high resolution mass spectrometry

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2019 Ing. Kateřina Urbancová

Aplikace kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií při komplexním hodnocení biologických vzorků

Application of liquid chromatography coupled to mass spectrometry in the comprehensive evaluation of biological samples

doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
2019 Bhave Apurva M.Sc.

Biologicky aktivní látky v léčivých rostlinách

Biologically Active Compounds in Medicinal Plants

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2018 Ing. Beverly Bělková

Procesní kontaminanty v tepelně opracovaných potravinách: kritické zhodnocení vlivu různých faktorů

Processing contaminants in thermally processed foodstuff: a critical assessment of the impact of various factors

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2018 Ing. Jakub Fišnar

Ztráty tokoferolů během kulinárního zpracování potravin

Tocopherol losses during culinary processing of foods

doc. Ing. Zuzana Réblová, Ph.D.
2018 Ing. Michal Stupák

Využití plynové chromatografie ve spojení s různými typy hmotnostně spektrometrických detektorů pro hodnocení kvality a bezpečnosti vybraných potravin

Application of gas chromatography coupled to various types of mass spectrometric detectors for quality and safety evaluation of selected foodstuffs

doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
2018 Ing. Monika Sabolová

Změny lipidů během zpracování a skladování potravin

Changes of lipids during food processing and storage

doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
2017 Ing. Jaromír Hradecký

Rychlé hmotnostně spektrometrické metody pro sledování nízkomolekulárních složek potravin

Rapid mass spectrometric methods for analysing low molecular food components

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2017 Ing. Zbyněk Džuman

Integrované generické metody pro simultánní stanovení mykotoxinů, rostlinných toxinů a reziduí pesticidů; vývoj a aplikace pro analýzu potravin a krmiv

Integrated generic methods for determination of mycotoxins, plant toxins, and pesticide residues; development and application for analysis of food and feed

doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.
2017 Ing. Darina Lanková

„Nové“ organohalogenované kontaminanty v prostředí člověka

„New“ organohalogen contaminants in human environment

doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
2017 Ing. Anna Hurajová

Studium přírodních biologicky aktivních sloučenin v zemědělských plodinách a potravinách s využitím progresivních analytických metod

Study of natural biologically active compounds in crop and food employing progressive analytical methods

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2017 Mgr. Ing. Diana Chrpová

Antioxidační působení některých přirozených složek stravy

Antioxidant activity of selected natural dietary components

doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
2017 Ing. Vojtěch Ilko

3-Chlorpropan-1,2-diol v potravinách a reaktivita v modelových systémech 

3-Chloropropane-1,2-diol in foodstuffs and reactivity in model systems

doc. Dr. Ing. Marek Doležal 
2017 Ing. Jana Kováčová
(roz. Urbanová)

Inovační strategie v multidetekční analýze reziduí pesticidů a dalších rizikových kontaminantů

Innovative strategies in multidetection analysis of pesticide residues

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2017 Ing. Zdenka Vepříková

Mykotoxiny v potravinách a krmivech: vliv zpracovatelských technologií

Mycotoxins in Food and Feed: Influence of Processing Technologies

doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.
2017 Ing. Vojtěch Hrbek

Aplikace hmotnostní spektrometrie v otevřeném prostoru v analýze potravin

Application of ambient mass spectrometry in food analysis

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2017 Ing. Veronika Krtková

Moderní analytické postupy pro nově identifikovaná rizika v oblasti chemické bezpečnosti potravin

Modern analytical approaches for newly identified risks in the field of chemical food safety

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2014 Ing. Veronika Forštová
(roz. Bartáčková)

Využití hmotnostně spektrometrických technik pro komplexní hodnocení kvality a bezpečnosti tepelně zpracovaných potravin na bázi brambor a cereálií

Application of mass spectrometric techniques for complex quality and safety assessment of heat treated potato and cereal foods

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2013 Ing. Kamila Kalachová

Nové strategie sledování biologicky aktivních kontaminantů

Novel strategies in the analysis of environmental contaminants

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2012 Ing. Petra Hrádková

Studium průniku průmyslových kontaminantů do potravních řetězců

Study of release of industrial contaminants into food chains

prof. Dr. Ing. Jan Poustka
2012 Ing. Lucie Drábová

Nové postupy pro studium osodu kontaminantů v potravinách a prostředí

Novel approaches to study the fate of contaminants in food and environment

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2012 Ing. Lucie Čechovská (roz. Jarolímová)

Sledování antioxidační aktivity produktů Maillardovy reakce v modelových systémech a vybraných potravinách rostlinného původu

The antioxidant activity evaluation of Maillard reaction products in model systems and selected plant foods

prof. Ing. Jan Velíšek, DrSc.
2012 Ing. Ondřej Lacina

Inovativní techniky v analýze reziduí potravinových kontaminantů

Novel techniques in analysis of food contaminant residues

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2012 Ing. Alexandra Malachová (roz. Krplová)

Osud mykotoxinů v průběhu primárního a sekundárního zpracování cereálií

The occurrence of mycotoxins in cereals and their fate during

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2011 Ing. Marta Václavíková (roz. Kostelanská)

Výskyt maskovaných mykotoxinů v cereáliích a cereálních produktech

Masked mycotoxins: Occurrence in cereals and products thereof

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2011 Ing. Jaromír Lojza

Fytoestrogeny a další biologicky aktivní složky potravin

Phytoestrogens and other biologically active compounds of foods

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2011 Ing. Milena Zachariášová

Mykotoxiny: nové přístupy v analýze a zajištění minimalizace výskytu v potravimách

Mycotoxins: new analytical approaches and ways of minimising their occurrence in food

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2011 Ing. Lukáš Václavík

Využití hmotnostní spektrometrie v otevřené atmosféře pro hodnocení bezpečnosti a kvality potravin

Application of ambient mass spectrometry for food safety and quality assessment

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2011 Ing. Lucie Buřičová

Antioxidační aktivita vybraných léčivých rostlin

Antioxidant capacity of selected medicinal plants

Ing. Zuzana Réblová Ph.D.
2011 Ing. Dobromila Leitnerová (roz. Lukešová)

Posuzování aroma ve vybraných výrobcích metodami senzorické analýzy

Evaluation of aroma in selected products by methods of sensory analysis

Dr. Ing. Zdeňka Panovská
2010 Ing. Abd El-Moneim Ahmed Mahmoud Eman

Změny lipidů během mikrovlnného a konvenčního ohřevu "Srovnávací studie pro management gastronomických provozů v Praze a Alexandrii"

The changes of lipids during microwave and conventional heating

prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
2010 Ing. Lenka Lojzová (roz. Dunovská)

Aplikace moderních analytických metod pro sledování toxických látek vznikajících při výrobě a skladování potravin

Application of modern analytical methods for the monitoring of toxic compounds generated during food production and storage

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2010 Ing. Lubomír Karásek

Primární metabolity perzistentních organochlorových sloučenin v jednotlivých článcích potravních řetězců

Primary metabolites of persistent organochlorinated compound in the individual segamnts of the food chains

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2009 Ing. Jana Bernášková

Změny sacharidů během technologického zpracování luštěnin

Effect of processing on carbohydrates composition of legume seeds

prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
2009 Ing. Zuzana Zelinková

Vznik esterů 3-chlorpropan-1,2-diolu s mastnými kyselinami v potravinách

Formation of 3-chlorpropane-1,2-diol fatty acid esters in food

prof. Ing. Jan Velíšek, DrSc.
2009 Ing. Tomáš Kovalczuk

Aplikace hmotnostně spektrometrických technik v reziduální analýze potravin

Application of mass-spectrometric techniques in residual analysis of food

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2009 Ing. Tomáš Čajka

Nové přístupy k zefektivnění plynově-chromatografické analýzy potravinových a environmentálních kontaminantů

Novel approaches to streamlining gas chromatographic analysis of food and environmental contaminants

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2008 Ing. Jana Pulkrabová

Xenoestrogeny a další biologicky aktivní látky ve vodním ekosystému

Xenoestrogens and other biologically active compounds in aquatic ecosystem

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2008 Ing. Eva Klimánková

Hodnocení kvality potravin s využitím moderních chromatografických metod

Evaluation of the quality of foodstuffs using modern chromatographic techniques

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2008 Ing. Hoang Van Ha

Inhibice oxidačních reakcí lipidů v potravinách

Inhibition of lipid autoxidation reactions in food

prof. Ing. Jan Pokorný, DrSc.
2008 Ing. Marie Suchanová (roz. Jánská)

Implementace nových přístupů v analýze polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a jejich derivátů

Implementation of novel approaches in analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and their derivatives

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2008 Ing. Jana Králová

Alternariové mykotoxiny ve vybraných plodinách a produktech jejich zpracování

Alternaria mycotoxins in selected crops and processed products

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2008 Ing. Jana Tichá

Pesticidy ve výrobním řetězci kojenecké a dětské výživy

Pesticide residues in baby food production chain

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2008 Ing. Kateřina Lancová

Vliv technologických operací na obsah fusariových mykotoxinů v cereálních výrobcích

The influence of processing technologies on Fusarium mycotoxins in cereal-based foodstuffs

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2008 Ing. Markéta Borková

Studium forem stopových prvků v materiálech rostlinného původu

Study of trace elements species in plant materials

doc. Dr. Ing. Richard Koplík
2007 Ing. Alena Šedivá

Vztahy mezi dynamickým senzorickým profilem chuti, textury//potravin a jejich oblibou

Relationships between dynamic sensory profiling of food and taste and texture, and their acceptance

prof. Ing. Jan Pokorný, DrSc.
2007 Ing. Pavel Calta

Výskyt a vznik 3-chlorpropan-1,2-diolu v potravinách

Occurence and formation of 3-chlorpropane-1,2-diol in foods

prof. Ing. Jan Velíšek, DrSc.
2006 Ing. Radek Peroutka

Furanokumariny : přirozené toxické sloučeniny v surovinách a potravinách rostlinného původu

Furanocoumarins: natural toxic compound in crops and foodstuff of plant origin

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2006 Ing. Lenka Dobrovolná

Využití NIR spektrometrie ve výrobě potravin a kosmetiky

Usage of NIR spectrometry in food and cosmetic production

prof. Ing. Jan Velíšek, DrSc.
2006 Ing. Gabriela Prokůpková( roz. Vladíková)

Využití mikroextrakce na tuhou fázi (SPME) při analýze vzorků životního prostředí a potravin

The use of a solid-phase microextraction (SPME) for the analysis of environmental and food samples

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2006 Ing. Radim Štěpán

Rezidua moderních pesticidů a jejich degradační produkty / metabolity v potravinářských surovinách a produktech 

Residues of modern pesticides and their degradation products / metabolites in raw food commodities and products

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2006 Ing. Lucie Černá

Srovnání tradičního a modifikovaného podzemnicového oleje v modelových potravinových systémech

Comparison of traditional and modified peanut oils in model food systems

prof. Ing.Jan Pokorný, DrSc.
2005 Ing. Ondřej Novotný

Degradační produkty monosacharidů

Degradation products of monosaccharides

prof. Dr. Jan Velíšek
2005 Ing. Petr Suchan

Perzistentní organické polutanty v potravních řetězcích

Persistent organic pollutants in the food chains

doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
2004 Ing. Rössner Jan

Aromatické látky vznikající v Maillardově reakci

Aromatic compounds arising from the Maillard reaction

prof. Ing. Jan Velíšek, DrSc.
2004 Ing. Lucie Šetková

Osud organických kontaminantů ve vodním ekosystému

The Fate of Organic Contaminants in Aquatic Ecosystem

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2003 Ing. Michal Godula

Aplikace moderních chromatografických technik v analýze rezidui pesticidů v potravinách

The application of advanced chromatographic techniques in the analysis of pesticide residues in food

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2003 Ing. Jitka Zrostlíková (roz. Křivánková)

Implementace moderních a analytických postupů pro sledování pesticidních a příbuzných kontaminantů v biologických matricích

Implementation of modern analytical procedures for the monitoring of pesticides and related contaminants in biological materials

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2002 Ing. Kateřina Maštovská (roz. Alterová)

Kritické zhodnocení pracovních charakteristik metod použitelných pro stanovení reziduí moderních pesticidů v pitné vodě a potravinách

Critical assessment of performance characteristics of methods applicable in determination of multiple residues of modern pesticides in drinking water and foodstuffs

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2002 Ing. Filip Kotal

Vývoj a validace analytických metod pro stanovení trichothecenových mykotoxinů v potravinách

Development and validation of analytical methods for determination of trichothecene mycotoxins in food

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2002 Ing. Zuzana Sypecká (roz. Radová)

Sledování incidence trichothecenových mykotoxinů v zemědělských plodinách a potravinářských produktech

Monitoring of occurrence of trichothecene mycotoxins in agriculturally crops and food staff

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2002 Ing. Monika Tomaniová

Studium průniku polycyklických aromatických uhlovodíků do potravních řetězců

Transfer of polycyclic aromatic hydrocarbons through food chains

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
2000 Ing. Pavel Gregor Sledování zastoupení a změn perzistentních organických kontaminantů v biotické složce životního prostředí prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
1999 Ing. Zuzana Réblová Degradace lipidů za vysoké teploty prof. Ing. Jan Pokorný, DrSc.
1999 Ing. Jana Kohoutková Interference organických kontaminantů s technologicky významnými plísněmi prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
1998 Ing. Karel Cejpek Polycyklické aromatické uhlovodíky ve vybraných potravinových komoditách prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
1997 Ing. Zdeňka Panovská Studium vlivu vybraných agroekologických faktorů na hladiny toxických glykoalkaloidů v bramborách prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
1997 Ing. Kateřina Holadová Estery ftalové kyseliny v potravinářských surovinách a výrobcích prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
1997 Ing. Roman Schoula Studium osudu kongenerů polychlorovaných bifenylů v biotické složce životního prostředí prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
1996 Ing. Jan Poustka Optimalizace přípravy vzorku pro multidetekční stopovou analýzu prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
1993 Ing. Věra Schulzová Sledování stability a osudu některých regulátorů růstu používaných v zemědělství prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Aktualizováno: 6.3.2024 08:39, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi