Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Granty tuzemských agentur - ukončené
iduzel: 15576
idvazba: 19064
šablona: stranka
čas: 22.2.2018 23:52:39
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Granty tuzemských agentur - ukončené

Řešitel VŠCHT: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Projekty MŠMT

Kód Období
Deepening of cooperation in bioactive compounds research (BIOCOM) 7F16028 2017
Novel analytical strategies for control of contaminants mixtures in food: development of joint platform (CONTAMMIX) 7F16027 2017
Inovativní analytické techniky pro hodnocení bezpečnosti potravin a krmiv 7AMB15AR008 2015 - 2016
Pražské vysokoškolské středisko pro ochranu zdraví, bezpečnost potravin a ochranu životního prostředí  LO1215  2013 - 2016 
Moderní analytické strategie pro metabolomiku léčivých rostlin a produktů z nich vyrobených LD14092 2014 – 2015
Metabolomický fingerprinting a profilování jako nástroj pro autentikaci a detekci falšování šafránu LD12035 2012 – 2015
Charakterizace potravinových surovin v rámci studia vlivu technologického zpracování a trávení potravin na speciaci minerálních látek a biologickou využitelnost LD11077 2011 – 2014
Inovativní strategie efektivní kontroly bezpečného produkčního řetězce potravin LH11059 2011 – 2014
FeedScreen: Inovativní přístupy pro rychlé a komplexní zhodnocení mykotoxinové kontaminace krmiv OC10059 2010 – 2012
Inovativní přístupy pro rychlé a komplexní zhodnocení mykotoxinové kontaminace krmiv OC10059 2010 – 2012
Screening rezistence rostlin k abiotickému stresu pomocí hmotnostní spektrometrie v otevřené atmosféře OC10058 2010 – 2012
Metabolomické profilování: efektivní nástroj pro hodnocení welfare ryb (Cyprinus carpio) OC09063 2009 – 2011
Využití moderních metod hmotnostní spektrometrie při detekci chorob jádrovin OC09062 2009 – 2011
Metody zjišťování exprese fytoestrogenů do mléka dojnic a jejich dynamika při technologickém zpracování 2B08073 2008 – 2011
Volné a vázané formy fusariových mykotoxinů v cereáliích a produktech zpracovatelských technologií, strategie kontroly a možnosti minimalizace 2B08049 2008 – 2011
Strategie zajištění chemické bezpečnosti tepelně zpracovaných výrobků z brambor a cereálií 2B06168 2006 – 2011
Nové metody stanovení chemických a biologických kontaminantů v rámci různých režimů chemických ošetření škůdců v potravinářské výrobě 2B06099 2006 – 2011
Semeno lnu pro zdraví člověka 2B06087 2006 – 2011
Charakterizace a vlastnosti významných produktů Maillardovy reakce OC927 2006 – 2009
Nové analytické strategie pro identifikaci a kvantifikaci xenobiotik v městských odpadních vodách COST OC 107 2006 – 2008
Nové přístupy ke kontrole rizikových látek vznikajících při tepelném zpracování potravin COST OC 927 2006 – 2008
Osud vybraných zdraví prospěšných složek při zpracování potravinových plodin COST OC 926 2006 – 2008
Sekundární metabolity v potravinových plodinách z e ekologického zemědělství COST OC 924 2006 – 2008
Znečištění vod v přírodních porézních médiích různých měřítek. Zhodnocení vlivu povodní na agrární ekosystémy v České republice COST OC 629 2003 – 2006
Minimalizace reziduí pesticidů v potravinách a životním prostředí ME 593 2002 – 2004

Projekty Ministerstva zemědělství

Kód Období
Vyšší nutriční a hygienicko-toxikologická kvalita hlavních druhů polní zeleniny pěstované v inovovaných systémech integrované a ekologické produkce  QJ1210158  2012 - 2016 
Bezpečná a kvalitní zelenina r. Allium se zaměřením na česnek z domácích zdrojů  QJ1210165  2012 - 2016  
Inovace pěstitelských systémů jádrovin se zaměřením na organickou produkci tržní kvality QJ1210209 2012 - 2015
Vývoj a aplikace nových efektivních postupů pro kontrolu kvality produktů zemědělské v řetězci prvovýroba a posouzení bezpečnosti potravin QI101B267 2012 – 2014
Navrhnout nové postupy údržby trvalých travních porostů v LFA minimalizací hygienických rizik spojených s výskytem alergenních mikroorganismů především z rodu Fusarium QI111C016 2011 – 2014
Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxinogenními houbami rodu Fusarium v obilovinách a odvozených produktech QI111B044 2011 – 2014
Bezpečnost cereálních bioproduktů z pohledu výskytu alternáriových a fusariových mykotoxinů QI111B154 2011 – 2014
Nová strategie hodnocení kvality a autenticity potravinových surovin a produktů živočišného původu v řetězci prvovýroba–spotřebitel QI91B306 2011 – 2013
Stanovení příčin a možností omezení nových rizik spojených s výskytem fuzáriových mykotoxinů a jejich vázané formy v obilovinách QH81060 2008 – 2012
Půdoochranné pěstitelské systémy u brambor se zaměřením na kvalitní ekologickou produkci na orné půdě QH82149 2008 – 2012
Zvýšení účinnosti integrované ochrany jádrovin proti komplexu škodlivých činitelů zaváděním biologických prostředků a podporou biodiverzity agroekosystémů sadů QH92179 2009 – 2011
Minimalizace obsahu reziduí pesticidů v jablkách a meruňkách určených jako surovina pro výrobu dětské výživy QH91228 2009 – 2011
Metody diagnostiky rezistence škůdců řepky olejné a obilovin k zoocidům QH91152 2009 – 2011
Pěstitelské systémy u máku se zaměřením na kvalitu a bezpečnost ekologické a integrované produkce QH92106 2009 – 2011
Inovace systému integrované ochrany polní zeleniny vůči živočišným škůdcům QH81292 2008 – 2011
Podpora zdravého chovu včel a kvalitní produkce s využitím přírodních látek s antimikrobiálním a probiotickým účinkem QH72144 2007 – 2011
Inovace systémů integrované ochrany drobného ovoce proti komplexu škodlivých činitelů se zvláštním zřetelem na produkci jahod určených jako surovina pro dětskou výživu QH71164 2007 – 2011
Výběr producentů vysokého obsahu prekursoru biologicky aktivních látek z kolekce Allium na základě charakterizace souboru a studia struktury a funkce stěžejních genů 1G58084 2005 – 2009
Inovace ochrany jádrovin vůči škůdcům v systému integrované produkce ovoce a v organickém zemědělství 1G58081 2005 – 2009
Produkce kvalitních a bezpečných cereálních produktů s využitím různých strategií ochrany kukuřice a skladovaných produktů 1B53043 2005 – 2008
Integrovaná produkce jablek vedoucí k získání bezpečné suroviny pro dětskou výživu 1G46073 2004 – 2008
Látky s estrogenními účinky v potravních řetězcích, ovlivnění zdraví a užitkovosti hospodářských zvířat a bezpečnosti potravin QF3025 2003 – 2007
Kontaminace pšenice mykotoxiny a rezidui pesticidů v různých pěstitelských systémech a možnosti jejich eliminace QF3121 2003 – 2007
Harmonizace s EU v uplatňování principů farmakovigilace v akvakulturních chovech V ČR QF3029 2003 – 2007

Projekty TAČR

Kód Období

Charakterizace a selekce C. sativa pomocí velkokapacitních metod

TA04010331  2014 - 2017
Mikrořasy jako perspektivní zdroje omega-3 nenasycených mastných kyselin a jejich inkorporace do potravního řetězce člověka TA03011027 2013 - 2016
Zvýšení fytoremediační a produkční kapacity energetických rostlin na marginálních a kontaminovaných půdách prostřednictvím endofytních a mykorhizních symbiontů TA03011184 2013 - 2016
TC: Bioracionální nízkoenergetické technologie dezinsekce škůdců v potravinářství jako alternativa k neekologickým termickým a toxickým zásahům TA1020712 2011 – 2014

Projekty GAČR

Kód   Období  

Transformace a speciace selenu v potravním řetězci: vliv diety obohacené selenem

Hlavní řešitel za VŠCHT Praha: prof. Ing. Oto Mestek, CSc.

13-04580S 2014 - 2016

Dopady znečištění ovzduší na genom novorozenců

Hlavní řešitel za VŠCHT Praha: doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. 

13-13458S 2013 – 2016

Projekty ERDF

Kód  Období 
PVAC III  CZ.2.16/3.1.00/24503 2015
 PVAC II CZ.2.16/3.1.00/21537  2014 - 2015
 PVAC I CZ.2.16/3.1.00/22197  2010 - 2011

Aktualizováno: 7.1.2018 23:12, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
Fax: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi