Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚAPV → Studium → Bakalářské studium → Studijní obory
iduzel: 21200
idvazba: 26287
šablona: stranka
čas: 23.2.2018 02:59:48
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studijní obory

Forenzní analýza

Forenzní analýza

Bakalářský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Tento studenty preferovaný studijní obor, jediný svého druhu v České i Slovenské republice, poskytuje kvalitní chemický základ, založený na přednáškách a seminářích z oborů chemie, biologie, genetiky, fyziologie člověka a toxikologie. Posluchači se seznámí se základy kriminalistiky včetně legislativních a etických otázek. Profil absolventa tohoto studijního oboru je rozšířen dalšími předměty, jako jsou soudní lékařství, bioterorismus nebo analýza drog.

→ více
Chemie a analýza potravin

Chemie a analýza potravin

Bakalářský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Znalosti, které získáte, pokud se rozhodnete pro studijní obor Chemie a analýza potravin, mají široké spektrum využití, promítají se prakticky do všech oborů, jejichž výuku Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT zajišťuje. V rámci studia se seznámíte se nejen se složením potravin a přírodních surovin, ale získáte i zajímavé poznatky o doplňcích stravy, fytofarmakách apod. Z pohledu odborné kompetence je důležité pochopení dynamiky změn, ke kterým dochází při kulinárním a technologickém zpracování výchozích surovin či při skladování finálních produktů účinkem fyzikálně chemických či biochemických faktorů. Právě tyto procesy, tedy vzájemné interakce přirozených složek obsažených ve vstupním materiálu, zásadně ovlivňují nejen nutriční hodnotu potravin, ale i jejich chuť, vůni, barvu či texturu. Dalším důležitým pilířem oboru je znalost moderních analytických metod, které se využívají k hodnocení zastoupení nutričně významných složek potravin, odhalování falšování či posuzování chemické bezpečnosti. Pro sledování rizikových složek, ať již přírodních toxinů, chemických reziduí či environmentálních kontaminantů, stejně jako pro forenzní šetření, se využívají špičkové instrumentální techniky, nálezy se vyhodnocují ve vztahu k aktuálním právním předpisům, jako jsou např. hodnoty maximálních limitů škodlivin. Velká pozornost je též věnována i biologicky aktivním látkám s pozitivními efekty na lidské zdraví, vedle jejich izolace z přírodních zdrojů a strukturní charakterizace, se mohou studenti seznámit i s postupy jejich cílená modifikace za účelem využití v medicíně, biologickém výzkumu, nebo v potravinářství.

→ více
Technologie potravin

Technologie potravin

Bakalářský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Akreditace - Eurobakalář

Charakteristika

Obor tvoří jedinečné spojení chemických, analytických, procesních, technologických a ekonomických směrů, což umožňuje absolventům získat komplexní znalosti s širokým uplatněním v praxi. Student získá průřezový přehled přes moderní i tradiční potravinářské výroby, schopnosti posoudit vliv používaných zpracovatelských procesů na nutriční vlastnosti potravinářských výrobků a vyhodnotit problematiku vlivu oborových disciplín na životní prostředí. Důležitou součást výuky tvoří laboratorní cvičení, při kterých absolventi oboru získávají znalosti potřebné pro řízení a kontrolu výroby pomocí speciálních analyticko-kontrolních metod, jsou schopni vyhodnotit kvalitu používaných surovin, meziproduktů i finálních výrobků za použití široké škály chemických, fyzikálně-chemických a mikrobiologických metod. Studenti se ve svých projektech a závěrečných pracích, často prováděných ve spolupráci s průmyslovými podniky, též podílejí na vývoji nových potravin s vysokých zdravotním benefitem zejména pro specifické skupiny obyvatelstva. Jsou též připravování pro zavádění nových perspektivních procesů se sníženou ekologickou zátěží, minimalizace energetické spotřeby a maximální udržení výživové hodnoty. Pro tyto cíle je v oboru připravena potřebná struktura a návaznost předmětů i s možností specializační volby.

→ více
Aktualizováno: 26.1.2017 07:43, Autor: Martina Vlčková

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
Fax: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi