Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 11.7.2020 05:35:34
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Kvalita a bezpečnost potravin

Kvalita a bezpečnost potravin

Navazující magisterský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Studijní obor nabízí získání komplexních, interdisciplinárních znalostí v různých, z hlediska zajištění rozvoje veřejného i soukromého sektoru, strategických disciplín. Značná pozornost je věnována hygienicko-toxikologické jakosti potravin a vlivu složení diety na zdraví konzumentů. Významné v tomto kontextu je zajištění výuky odborníky v oblasti příslušných medicinských oborů. Studenti si na teoretické i praktické úrovni osvojí moderní metody chemické, fyzikálně-chemické, biochemické, mikrobiologické a senzorické analýzy potravin, zapojí se i do studií zabývajících se environmentální a forenzní problematikou, seznámí se i se strategií odhalování falšování potravin a doplňků stravy pomocí moderních postupů využívajících strategii ´omics´. Pro realizaci laboratorních experimentů je k dispozici špičková instrumentace, v řadě případů se studenti Ústavu analýzy potravin a výživy ve spolupráci se světovými firmami podílí na vývoji nových aplikací, včetně těch, které jsou vyvolány krizovými situacemi. Diplomové práce, kterými je studium oboru zakončeno, řeší aktuální problémy v daném oboru, jsou součástí tuzemských i mezinárodních projektů.

Uplatnění

S ohledem na široké portfolio znalostí získaných během studia, jejich interdisciplinárnímu charakteru a potažmo aplikovatelnosti v řadě oblastí, je po absolventech oboru na trhu práce skutečně mimořádná poptávka. Řada z nich nalézá prestižní uplatnění nejen v ČR, ale i v zahraničí, především ve firmách či vědeckých pracovištích vyžadujících kompetenci v oblasti chemie a analýzy potravin, přírodních produktů či doplňků stravy. Mnozí absolventi získávají významné pozice v oblasti managementu bezpečnosti potravin či komunikace výživových aspektů. Konkurenceschopnost absolventů se odvíjí od vysokého odborného kreditu pracoviště, které spolupracuje s předními experty v relevantních oblastech a je zapojeno do řady významných mezinárodních projektů. Studenti, na jejich řešení participují již v rámci svých bakalářských či diplomových prací a získávají tak cenné kontakty pro budoucí pracovní kariéru.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 25 studentů
Studijní program Chemie a analýza potravin (kód N2903)
Kód oboru 2901T022
Bližší informace na ústavech Ústav analýzy potravin a výživy
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 44 3180
E-mail: martina.vlckova@vscht.cz
zobrazit plnou verzi